НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ 2014 – 2020 г.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ 2014 – 2020 г. – пълен текст изтеглете на pdf файл

От 2016 г. Министерство на здравеопазването има сключени договори с лечебни заведения за дейности, финансирани по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014 – 2020 г. /НППМДЗ/. В тези лечебни заведения е създадена организация за изпълнение на дейността по въвеждане на масов неонатален слухов скрининг в родилните и неонатологичните клиники/отделения.

В изпълнение на „Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве“ и подписан договор с Министерство на здравеопазването, в „Многопрофилна болница за активно лечение – Троян“ ЕООД се извършва неонатален слухов скрининг на новородени в родилен сектор на отделение по Акушерство и гинекология.

Дейностите, които се извършват са „Слухов неонатален скрининг“ – изследване слуха на всички новородени деца /родени в лечебното заведение/, с апарати за отоакустични емисии.

За регионален координатор по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014 – 2020 г. от Регионална здравна инспекция гр. Ловеч е определена Главен инспектор Нели Иванова Симеонова от Дирекция „Медицински дейности“.

Предоставяме Ви координати за връзка: тел. 068 69 94 38; моб. тел. 0893441307; ел. адрес: simeonova@rzi-lovech.com.

информация за родители


ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

Какво представлява глухотата?

Глухотата е загуба на слуха, дължаща се на увреда на различните части на слуховия анализатор. При наличие на намаление на слуха, настъпило преди развитие на говора, се наблюдава невъзможност за развитие на речта и изоставане в нервнопсихичното развитие, поради нарушената възможност за комуникация и невъзприемане на слухова информация чрез слуховия анализатор. При частично намаление на слуха се наблюдават определени говорни дефекти, засягащи главно високочестотната област на речта. В различна степен се наблюдава социална изолация и изоставане при възприемането на училищния материал.

Рискови групи, при които може да се установят увреди на слуха:

  • деца, родени от родители с увреден слух;

  • деца, родени от майки прекарали пренатални заболявалия;

  • деца, с перинатални и постнатални заболявалия;

  • травми на черепа;

  • неизвестни причини.

Универсален неонатален слухов скрининг:

По статистически данни на всеки 1000 новородени се раждат 1-4 глухи деца, а при част от новородените с лека степен на намаление на слуха в течение на детството се развиват признаци на тежко чуващи деца. С провеждането на неонаталния слухов скрининг се дава възможност за навременна диагностика на увреждане на слуха, което е условие за навременно и успешно лечение.

Неонаталния слухов скрининг има за цел да обхване всички новородени деца в страната. Провежда се в родилните и неонатологичните отделения, като се използва неинвазивна и достоверна скринингова апаратура. При установяване на отклонение или съмнение за намален слух, детето се насочва за допълнителна диагностика и уточняване на слуховия анализатор в УНГ клиника/отделение и за предприемане на необходимото лечение.

По този начин за децата с увреден слух може да бъде постигнато нормално развитие, включително на речта и пълна социална адаптация и реализация.

Изследването е бързо, лесно, безболезнено, отнема само няколко минути, най-често докато детето спи, като малък гумен накрайник се поставя на ухото на детето и апаратът показва дали детето има нормален слух. Не се налага даването на анестезия или друга медикаментозна подготовка на новороденото.