Проект BG16RFOP001-9.001-0002  „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“

Проект BG16RFOP001-9.001-0002  „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“ През м. май 2022 г. Министерство на здравеопазването стартира изпълнението на проект BG16RFOP001-9.001-0002 „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа …

Проект BG16RFOP001-9.001-0002  „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“ Read More »