Проект BG16RFOP001-9.001-0002  „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“

Проект BG16RFOP001-9.001-0002  „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“

През м. май 2022 г. Министерство на здравеопазването стартира изпълнението на проект BG16RFOP001-9.001-0002 „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Основната цел на проекта е укрепване на капацитета на здравната система в условията на продължаваща пандемия от COVID-19 и готовност на болничната мрежа за своевременна и ефективна реакция при възникнали кризи. За постигането на целта ще бъдат изпълнени следните специфични цели:

  • oсигуряване на подкрепа за болничната мрежа за преодоляване на кризата с COVID-19 чрез обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти със заразни заболявания;
  • oсигуряване на медицинско и немедицинско оборудване за наблюдение и лечение на пациенти с COVID-19.

Обща стойност на проекта: 97 791 432,00 лв., които представляват 100 % безвъзмездна финансова помощ, съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие.

Период на изпълнение: 20.05.2022 г. – 20.12.2023 г.

С изпълнение на дейностите по проекта ще бъде осигурено подобрение на капацитета и функционирането на предлаганите медицински услуги в борбата с COVID-19, в условията на продължаваща пандемия и ще бъде осигурена своевременна и ефективна реакция при поява на подобни кризи в бъдеще. Ще бъдат постигнати високи равнища на възможност за защита на населението при подобни заплахи за общественото здраве, чрез обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти при епидемични ситуации, обезпечени с необходимото медицинско оборудване.

„МБАЛ-Троян“ ЕООД е партньор на Министерство на здравеопазването за обособяване на изолирана структура за лечение на пациенти с инфекциозни заболявания, в т.ч. Covid-19, в МБАЛ-Троян. Помещенията определени за обособяване на структурата се намират на първия етаж на корпус Г (бивше отделение по инфекциозни болести). Структурата ще разполага с лекарски кабинет, кабинет медицински сестри, манипулационна, сектор за интензивно лечение и грижи (за дихателна реанимация) – 2 стаи с по две легла и сестрински пост, 5 болнични стаи с общо 15 бр. легла за лечение на средно тежки случаи, нуждаещи се от кислородотерапия, стая за преобличане на персонала, офис, санитарни помещения за пациенти и за персонал, коридор. Предвидените строително-монтажни работи включват: демонтажни работи, топлинно изолиране на външните ограждащи елементи, направа на ново подово покритие и направа на растерен окачен таван, подмяна на интериорни врати, пребоядисване на всички помещения, подмяна на ел. инсталации (силова, осветителна, и на слаботокови – пожароизвестяване, евакуационно осветление, сестринско-повиквателна система, структурно окабеляване) и осветителни тела с енергоспестяващи, подмяна на стари отоплителни тела и връзки, разширение на водопроводната и канализационната мрежа за осигуряване на течаща топла вода във всички болнични помещения, подмяна на мивки, разширяване на съществуващата инсталация за медицински газове, осигуряване на достъпна среда до главния вход на структурата. Общата стойност на финансираните дейности за обособяване на структурата, съгласно сключеното Споразумение за партньорство, е 162 889,20 лв.

За поддържане готовността на „МБАЛ-Троян“ ЕООД за посрещане на нови заплахи от пандемично или епидемично разпространение на инфекциозни заболявания, в рамките на проекта ще бъдат доставени и медицинска апаратура и оборудване.