Обществени поръчки от МБАЛ Троян – архив

Архив с обществени поръчки от МБАЛ Троян пред промяната в ЗОП от 2014 година.

Септември 2014 г.: Обществена поръчка „Доставка на готова храна за лежащо болни и болни на хемодиализа по диети,утвърдени с Единен сборник за диетични ястия,храна за дежурен персонал и кисело мляко за предпазна храна за персонала“

Юни 2014 г.: Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: Доставка на готова храна за лежащо болни и болни на хемодиализа по диети утвърдени с Единен сборник рецепти за диетични ястия, храна за дежурен персонал и кисело мляко за предпазна храна на персонала.

Обемът на тази обществена поръчка от МБАЛ Троян е:

  • За лежащо болни приблизително 30400 хранодни за период от 12 месеца.
  • За болни на хемодиализа приблизително 2600 бр. за 12 месеца.
  • За дежурен персонал приблизително 6000 бр. за 12 месеца.
  • Кофички кисело мляко за предпазна храна на персонала – приблизително 8000 бр. за 12 месеца.

Юни 2014 г.: Документация за участие в открита процедура с предмет: Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ-Троян ЕООД, които не се заплащат от НЗОК или републиканския бюджет по смисъла на закона за медицинските изделия.

Медицинските изделия съгласно чл.82б от ЗМИ са разделени в 40 броя самостоятелно обособени позиции подробно описани в настоящата документация.

Април 2014 г.: Документация за участие в открита процедура за възлагане на доставка на медикаменти за стационарните отделения, лекарствени продукти и медицински изделия за отделение по хемодиализа при “Многопрофилна болница за активно лечение – Троян” ЕООД

Обект на поръчката

Обект на поръчката е доставка на медикаменти за стационарните отделения, лекарствени продукти и медицински изделия за отделение по хемодиализа при “Многопрофилна болница за активно лечение – Троян” ЕООД

Представените оферти трябва да отговарят на предварително обявените условия на Възложителя:

  • Пълнота на офертата – да се подадат ценови предложения за всички медикаменти и медицински изделия, включени в отделна обособена позиция от документацията.
  • Всички стоки следва да отговарят на съответните стандарти и нормативните изисквания. Остатъчният срок на годност на стоките да не е по-малко от 75%, обявен от производителя към датата на доставката.
  • Оферираните цени на лекарствените продукти следва да бъдат не по-високи от референтните стойности посочени в Приложение 2 на Позитивния лекарствен списък на Република България.

Ноември 2013 г.: Документация за участие в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с обект „Доставка на медицински консумативи, лабораторни реактиви и рентгенови филми за нуждите на “Многопрофилна болница за активно лечение – Троян” ЕООД.

Обект на поръчката

Обект на поръчката е доставка на медицински консумативи, лабораторни реактиви и рентгенови филми за нуждите на „МБАЛ-Троян“ ЕООД за период от една календарна година.

Представените оферти трябва да отговарят на предварително обявените условия на Възложителя:

  • Пълнота на офертата – да се подадат ценови предложения за всички медицински консумативи, лабораторни реактиви и рентгенови филми включени в отделна обособена позиция от документацията.
  • Всички стоки следва да отговарят на съответните стандарти и нормативните изисквания. Остатъчният срок на годност на стоките да не е по-малко от 75%, обявен от производителя към датата на доставката.
  • Видът на медицинските консумативи, лабораторни реактиви и рентгенови филми и тяхното приблизително количество са разделени на групи, които представляват дванадесет отделни обособени позиции в обществената поръчка.