АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ „МБАЛ – ТРОЯН“ ЕООД

Административна услуга

Правно основание

Необходими документи

Срок за предоставяне

Такса за издаване

Писмено съобщение за раждане

Закон за гражданската регистрация – чл.43

Документ за самоличност на майката и бащата

1. Всяко раждане трябва да се съобщи писмено в срок 5 дни, като денят на раждането не се брои.

2. Раждането на мъртвородено дете се съобщава не по-късно от 24 часа от раждането му.

Не се изисква

Писмено съобщение за смърт

Закон за гражданската регистрация – чл.55

Документ за самоличност на починалия

Писменото съобщение за смърт, настъпила в лечебното заведение, се издава в срок – не по-рано от 2-ия час след настъпване на смъртта.

Не се изисква

Приемане на заявление/декларация с нотариално заверен подпис за припознаване на дете

Семеен кодекс – чл.65

Декларация за припознаване;

Документ за самоличност.

Срок до 3 дни след раждането.

20,00 лв.

Издаване на болничен лист от лекуващите лекари и ЛКК

Наредба за медицинската експертиза – чл. 7

Документ за самоличност.

Лична амбулаторна карта

/ЛАК/

В деня неа изписването от лечебното заведение.

Не се изисква

Издаване на дубликат на болничен лист

Наредба за медицинската експертиза – чл. 53

Заявление – писмено искане от осигурителя, от осигурения или от самоосигуряващото се лице. Посочва се причината, поради която се иска дубликат. На издадения болничен лист се изписва ДУБЛИКАТ. Молбата, с която се иска дубликат се прилата в ЛАК.

До 3 дни след подаване на искането

05,00 лв.

Издаване на медицинска документация (медицински рецепти, предписания, протоколи, удостоверения, свидетелства, експертизи и др.)

Закон за здравето – чл. 27
Национален рамков договор

Не

В деня на изписването от лечебното заведение

Не се изисква

Изготвяне на етапна епикриза

Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи – чл. 23

Не

В деня на превеждането се изготвя етапна епикриза, към която се прилагат всички медицински документи за извършените диагностични, консултативни и лечебли дейности.

Не се изисква

Изготвяне на епикриза при изписване на пациент от лечебно заведение за болнична помощ

Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи – чл. 24

Не

В деня на изписването на пациент от ЛЗ се издава епикриза в 3 екземпляра – за пациента, за изписващото ЛЗ и за ЛЗ за ПИМП. В случай, че в деня на изписването ЛЗ все още не разполага с резултатите от извършени при пациента изследвания, ксоито трябва да бъдат посочени в епикризата може да бъде издадена до една седмица от деня на изписването на пациента.

Не се изисква

Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицинските му документи

Закона за здравето – чл. 28б, ал. 1

Заявление

До 5 дни след подаване на искането.

25,00 лв.

Запознаване на наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен включително със здравната информация за починалия пациент и предоставяне на копия от медицинските документи

Закона за здравето – чл. 28б, ал. 3

Заявление

До 7 дни след подаване на искането.

25,00 лв.

Издаване на експертно решение за временна неработоспособност или трайно намалена работоспособност и определяне на степента и вида на увреждане от ТЕЛК/НЕЛК

Наредба за медицинската експертиза – чл. 61

Заявление – декларация по образец; Медицински протокол на ЛКК/ Медицинско направление за ТЕЛК; Медицинска документация, доказваща здравословното състояние, вкл. заверени копия от медицински документи, съдържащи резултати от медико-диагностични изследвания и консултации.

3-месечен срок от постъпване на документите в ТЕЛК. Когато за изясняване на отделни случаи се изискват непредставени документи или изследвания, срокът започва да тече от тяхното представяне.

Не се изисква

Преосвидетелстване на лица с експертно решението за трайно намалена работоспособност от ТЕЛК/НЕЛК

Наредба за медицинската експертиза – чл. 69 и чл. 71

Заявление – декларация по образец; Медицински протокол на ЛКК/ Медицинско направление за ТЕЛК; Медицинска документация, доказваща здравословното състояние, вкл. заверени копия от медицински документи, съдържащи резултати от медико-диагностични изследвания и консултации.

3-месечен срок от постъпване на документите в ТЕЛК. Когато за изясняване на отделни случаи се изискват непредставени документи или изследвания, срокът започва да тече от тяхното представяне.

Не се изисква

Цени на административни услуги, предлагани от МБАЛ Троян